Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การเข้าเยี่ยมสถานที่จัดการเรียนการสอนชุดวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-11-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ทีมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ และทีมจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการเข้าเยี่ยมสถานที่จัดการเรียนการสอนชุดวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ในส่วนของคณะเกษตรกำแพงแสน ได้แก่
- ชุดวิชา “การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง” ณ ภาควิชาสัตวบาล
- ชุดวิชา “การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร” ณ ภาควิชาสัตวบาล
- ชุดวิชา “การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ เรือนเกษตรอภินมย์
ร่วมรับฟังการนำเสนอภาพรวมของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒาที่ยั่งยืน (Degree และ Non-degree) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และร่วมจัดนิทรรศการชุดวิชาภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒาที่ยั่งยืน ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140