Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์
สถานที่ : ณ ห้อง 102 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-12-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด ลงนามโดย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ น.สพ. เพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด พยานโดย ศ.ดร. สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และ ดร. ภัทราพรรณ รุ่งเจริญ ผู้ช่วยประธานกลุ่มพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง 102 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการผ่านความร่วมมือการวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร ระหว่างกัน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาวิจัย การพัฒนาวิชาการ และการพัฒนานิสิต ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140