Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศกับการนำชุดสูบส่งน้ำฯ"
สถานที่ : ณ ห้องนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-12-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศกับการนำชุดสูบส่งน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่มาใช้ในพื้นที่” โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศและความสำคัญของระบบสูบน้ำขนาดใหญ่กับการจัดการน้ำ” โดย ดร.บัญชา ขวัญยืน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อีกทั้งได้ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ ณ ห้องนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140