Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชไร่นา ประจำปีการศึกษา 2554
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-03-2555เวลา : 18.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา และคณาจารย์ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคล ให้กับนิสิตที่กำลังจบการศึกษา สู่เส้นทางที่ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140