Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การนำเสนอผลงาน โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 10-01-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรของนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ "บ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร" โดย ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการนำเสนอโครงงานฯ ของนักเรียนทั้ง 10 โครงการ ที่ได้ผ่านคัดเลือก โดยมีคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ร่วมรับฟังและร่วมพิจารณาให้คะแนน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140