Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านหนองปรง หลังเหตุการณ์อุทกภัย โดยภาควิชาโรคพืช
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองปรง ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 25-02-2555เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี ฮงประยูร หัวหน้าภาควิชาโรคพืช พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิต ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูโรงเรียนบ้านหนองปรง ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุกทกภัยในครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตจะจบการศึกษาไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140