Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน TCAS 65 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2
สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 25-01-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 219 คน ที่สมัครเข้าศึกษา ตามโครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 2.หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกเกษตร และ 3. หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร โดยคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ในรูปแบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140