Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พบที่ปรึกษาครั้งที่ 7 รายงานความก้าวหน้าฯ ภายใต้โครงการ KU GROW
สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 29-01-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร พบที่ปรึกษาครั้งที่ 7 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ เป็นที่ปรึกษา เพื่อรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาปรับปรุงของคณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มก. (KU GROW) กลุ่มท้าทาย ในรูปแบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140