Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
สถานที่ : ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดชุมพร
จัดเมื่อวันที่ : 05-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยได้พบกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อหารือด้านการพัฒนากิจการของชุมชน อันได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปรังนกนางแอ่น” ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ในการพัฒนาต่อยอดการผลิตรังนกนางแอ่น และแนวทางการผลิต “บุกไข่” เชิงอุตสาหกรรม และ “กระท่อม” พืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อปลูกแซมเป็นรายได้เสริมในสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารา สำหรับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140