Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบใบรับรองGAP พืชอาหาร 6 ชนิด
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ตามที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับอนุมัติ “โครงการจัดทำแปลงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” (Good Agricultural Practices: GAP) ของ คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งได้ขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้อนุมัติการรับรอง “มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับพืชอาหาร มกษ. 9001-2556” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และได้รับมอบใบรับรองทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว, ถั่วเหลืองฝักสด, พริกชี้ฟ้า, ข้าวโพดฝักอ่อน, ข้าวโพดหวาน และกรีนโอ๊ค ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน รับมอบจาก นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สังกัด กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน

โดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาแปลงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนการสอน ให้กับนิสิต ในวิชาการฝึกงานเบื้องต้น “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม และขั้นตอนการยื่นขอการรับรองการผลิตพืช GAP“ ซึ่งจะดำเนินการเปิดสอนในภาคต้นปี 2565 รวมถึงหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140