Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหาร สสส. เข้าเยี่ยมชม โครงการโรงเรียนเกษตรอภิรมย์ และ กิจกรรมของร้าน
สถานที่ : ณ ร้านเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน และบุคลากร นำ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ เข้าเยี่ยมชม โครงการโรงเรียนเกษตรอภิรมย์ และ กิจกรรมของร้าน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ happy university โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ณ ร้านเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140