Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 15 (Aggie Road)
สถานที่ : ณ บริเวณเรือนเกษ ตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ "ถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 15 (AGGIE ROAD)" โดย นางสาวจุไรรัตน์ จันโท ประธานโครงการ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ บริเวณเรือนเกษ
ตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน แต่ละชั้นปี ฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการแสดงออกที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140