Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ด้านmodern trade
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณปัญญวัฒน์ เอกอิษวัตวิกุล Senior Quality Assurance Manager (Development Freshfood) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการศึกษา วิจัยและการพัฒนาระบบการนำส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140