Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พบบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้พบกับผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านการให้บริการวิชาการของศูนย์ฯ ทุกแผนกเพื่อเน้นแนวทางการให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140