Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สถานที่ : ณ วัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
จัดเมื่อวันที่ : 10-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญ โญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งนำหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสนเข้าร่วม ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน นำ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์ ไปจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีนักวิชาการของภาควิชาให้ข้อมูล และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 8 ชนิดๆ ไปแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ณ วัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140