Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (รูปแบบออนไลน์) KU-NU-RUA Joint Training Program 2022
สถานที่ : รูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 05-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (รูปแบบออนไลน์) KU-NU-RUA Joint Training Program 2022 โดยนิสิตได้เข้าศึกษาดูงาน และนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ ร่วมกับนิสิตจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น และ Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2565 มีนิสิตจาก 3 ประเทศเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน และมีนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน ตามรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวสุรีรัตน์ สมัคราษฎร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชสวน
2. นายกฤตพล ลาภสมบุญกมล ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชสวน
3. นายอภิเดช จันทมัตตุการ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาโรคพืช
4. นางสาวพิชญ์สินี อินทรพิทักษ์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
5. นายกิตตินันท์ ดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140