Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี
สถานที่ : ณ โถงอาคารศูนย์เรียนรวม 4 มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 11-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบหมายให้ รศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี” ณ ห้อง 4-101 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มก.กพส. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) meeting ทั้งยังมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการให้ข้อมูล ณ โถงอาคารศูนย์เรียนรวม 4 มก.กพส.
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140