Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบหมายให้ รศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผศ.ดร. พจนา สีมันตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 72 จังหวัดในประเทศไทย เพื่อยกระดับการผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวิวรรธน์ ฮงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอด นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง รักษาการผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร ส.ป.ก. และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140