Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 8 โครงการ KU GROW
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน และระบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 02-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และผู้บริหารคณะฯ ร่วมรับฟัง “การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 8” ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มก. (KU GROW) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน และระบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140