Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการ แก้หนี้สินด้วยการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการออม
สถานที่ : ณ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 26-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน นำองค์ความรู้ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยของคณะ ไปร่วมจัดแสดงนำเสนอ ในโครงการ "แก้หนี้สินด้วยการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการออม" โดยมี บุคลากรจากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140