Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Strategic Research Excellence”
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร และในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 06-05-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หน่วยประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Strategic Research Excellence” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มก. (KU GROW) คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรู้แนวทางการทำงานวิจัย ในรูปแบบคลัสเตอร์วิจัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร และในรูปแบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140