Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สถานที่ : ณ วัดหอมเกร็ด ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 19-05-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะเกษตร กำแพงแสน นำผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่ ปุ๋ยน้ำสกัดมูลสัตว์, ปุ๋ยหมักมูลโค, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, สบู่นมแพะ, ไก่ตะเภาทอง และ ผลิตภัณฑ์พืชผักอินทรีย์ ร่วมออกหน่วยบริการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 โดยมีนักวิจัยร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ ณ วัดหอมเกร็ด ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140