Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือกับคณะผู้แทนจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ มก.กพส. และคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-05-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมให้การต้อนรับและปรึกษาหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านธุรกิจเกษตรระหว่างไทยกับอินเดีย กับคณะผู้แทนจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำโดย นายนิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน พร้อมคณะภาครัฐบาลและเอกชนรัฐทมิฬนาฑู และรัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย จำนวน 9 ราย โดยมีการบรรยายและปรึกษาหารือ เรื่อง ดิน และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเข้าศึกษาดูงานด้านเมล็ดพันธ์ุ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน และด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ของผักผลไม้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140