Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 107
สถานที่ : ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-06-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 107” ภายใต้โครงการวิทยาการสุกร ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ จำนวน 17 คน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กล่าวเปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140