Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สถานที่ : ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 301
จัดเมื่อวันที่ : 18-06-2565เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 301 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และสร้างความเข้าใจในบทเรียนก่อนเริ่มศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ ภุมรินทร์ พี่ปิ่น KU76 และ นางสาวกุลธิดา ศิริสันติวรกุล พี่มิ้ว KU77 ให้เทคนิคและทบทวนความรู้ในวิชาชีววิทยาและเคมี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140