Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม WELCOME Freshy Aggie82
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 20-06-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ คณะเกษตร กำแพงแสน “WELCOME Freshy Aggie82” ภายใต้ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และ คุณสุรพงค์ พงศ์พิสุทธา อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับ AGGIE 82 จากนั้น ดร.อาคร ประมงค์ พร้อมทีมงาน ได้นำนิสิตใหม่ เข้าสู่ “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” และ กิจกรรม “Walk rally” เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวขอบคุณทีมงาน และกล่าวปิดกิจกรรม ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140