Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด
สถานที่ : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ B คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-06-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะวิทยากรจากภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด โดยมี ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร ผศ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ ผศ.ดร.สนธยา สำเภาทอง และ อ.ดร.จักรพงศ์ ภิญโญ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ และโครงการวิจัยการยอมรับและความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรีดผสมคอลลาเจน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ B คณะเกษตร กำแพงแสน

โครงการอบรมนี้ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนตัว พ.ร.บ. PDPA ขออนุญาตบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140