Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่ : ห้องเอนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-06-2565เวลา : 02.00 น. ประกาศโดย : ภาควิชาสัตวบาล   
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิุนายน พ.ศ.2565 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และพบคณาจารย์ของภาควิชา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140