Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ มก.กพส.
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-07-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรม “โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 1" เรื่อง “การปลูกเมล่อน” ในกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน” ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่ 7) ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบเพื่อขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งยังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2” เรื่อง “ผักสลัด-สลัดผัก” อีกด้วย ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

มีพิธีเปิดโครงการ โดย อาจารย์ ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ

ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสุขบุคลากรและนิสิต พื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข" โดยคุณฉัตรดนัย พลพืชน์ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.)

มีการเสวนาเรื่อง "การถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1" ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ พร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะทำงาน 1 โครงการ 1 ส่วนงานฯ ซึ่งมี นายธรรมธวัช แสงงาม นักวิจัย ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน คณะทำงาน “โรงเรียนเกษตรอภิรมย์” ร่วมในการเสวนา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140