Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการจริยธรรมนำชีวิต โดยภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้นลอย คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-03-2555เวลา : 15.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการจริยธรรมนำชีวิต ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้นลอย คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาโรคพืช ได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักโรคพืชที่มีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาฯ มาบรรยายแลกเปลี่ยน ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตตามพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนิสิตอีกด้วย

ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140