Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 18
สถานที่ : ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
จัดเมื่อวันที่ : 10-07-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10-15 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 6 คน ร่วมโครงการ “ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18” และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมหารือกติกาทักษะทางการเกษตร เพื่อใช้แข่งขันในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม พัฒนาความเป็นผู้นำ Smart Agriculture for Community รวมทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วม พร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านบางเหรียง ตำบลควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140