Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สืบสานตำนานเกษตร ประเพณีดำนา คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-07-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการเสริมสร้างทักษะทางการเกษตร “กิจกรรมดำนาและกิจกรรมสาธิตทักษะทางการเกษตร” ให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดย นายวิศิษฎ์ จันริสิ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่นา ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และมอบกล้าข้าวให้แก่ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 และร่วมกันดำนาปลูกข้าว โดยมี ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140