Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อาจารย์ และนิสิต ศึกษาดูงาน เรื่อง "ระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย์"
สถานที่ : ณ แปลงผลิตพืชอินทรีย์ และโรงเรือน 1 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 อาจารย์ และนิสิต จากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "ระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย์" โดยมี คุณวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ แปลงผลิตพืชอินทรีย์ และโรงเรือน 1 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140