Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ภาควิชาสัตวบาลนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI
สถานที่ : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI
จัดเมื่อวันที่ : 10-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประพันธ์ ส่งเสริม และ อาจารย์ ดร.ขุนพล พงษ์มณี นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา Advance Nutrition in Mono-Gastric Animals ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความร่วมมืองานวิจัยในอนาคต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140