Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน “การผลิตปุ๋ยฯ"
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการต้อนรับ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ นายธานี สุโชดายน เลขานุการคณะกรรมาธิการ และประธานคณะทำงาน นายสมเดช นิลพันธุ์ กรรมาธิการและรองประธานคณะทำงาน พร้อมคณะทำงานรวม 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การผลิตปุ๋ยเพื่อความยั่งยืนและปลอดภัยด้วยวิจัยและนวัตกรรมควบคู่ภูมิปัญญาไทย” รับฟังการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาปฐพีวิทยา ณ ห้องฝึกอบรม กลุ่มอาคารเรือนเกษตรอภิรมย์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อวิจัยและพัฒนาด้านดินและปุ๋ย จากนั้น เข้าดูงานห้องปฏิบัติการเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ภาควิชาปฐพีวิทยาร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140