Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด นำโดย คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กร คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้นำ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน Organic และโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการพัฒนาโรงบรรจุพืชผัก และผลไม้ตามมาตรฐาน GMP เพื่อการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ปลูกรายย่อยในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140