Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายพิเศษเรื่อง สอนหนังสืออย่างไรให้มีความสุข
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "สอนหนังสืออย่างไรให้มีความสุข" บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาปฐพีวิทยา ให้กับคณาจารย์รุ่นน้อง เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การสอน และการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นโอกาสที่ให้อาจารย์รุ่นน้องได้แสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ในฐานที่ท่านได้ทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140