Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สถานที่ : ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-04-2555เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ ห้องเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โครงการในนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาข้อสรุปของจุดอ่อน จุดแข็งของการประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140