Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
สถานที่ : ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
จัดเมื่อวันที่ : 03-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ ภิญโญ อาจารย์ ดร. นราธิป สุจินดา และ อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ เกตุมาลา พร้อมด้วยบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140