Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ถ่ายรายการเปิดบ้านการเกษตร เรื่อง การพัฒนาสายพันธ์เมล็ดพันธ์พื้นบ้าน กพส.
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมงาน รายการเปิดบ้านการเกษตร เข้าถ่ายทำรายการโดยสัมภาษณ์พูดคุยกับ คุณอัครชัย โสมกุล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงการพัฒนาสายพันธ์เมล็ดพันธ์พื้นบ้านกพส. และเชิญชวนให้มาชมนิทรรศการ “พืชผักหลากหลาย อาหารปลอดภัย สู้ภัยเศรษฐกิจ” ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นหนึ่งในนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย” ของคณะเกษตร กำแพงแสน
ในนิทรรศการ “พืชผักหลากหลาย อาหารปลอดภัย สู้ภัยเศรษฐกิจ”
จะได้พบกับ อุโมงค์ผักนานาพันธุ์ ผักพันธุ์ใหม่ หลากหลายพันธุ์ ต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง การจัดแสดงรูปแบบต่าง ๆ ในการทำสวนครัว ผักกระถาง สวนผักแนวตั้ง เป็นต้น ความหลายหลายทางพันธุกรรมของพืชตระกูลแตง ช็อปปิ้งเมล็ดพันธุ์ผัก กล้าผักนานาพันธุ์ ผักกระถาง มูลไส้เดือน ช็อบปิ้งผักปลอดภัย เช่น มะเขือเทศเชอรี่ ถั่วงู ถั่วเหลืองฝักสด กระเจี๊ยบแดง มุมเก็บภาพสวยๆ กาลครั้งหนึ่ง ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140