Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เวลา 05.30 น. มีพิธีสักการะพระพิรุณ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู จากนั้น เป็นพิธีเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น โดยในปีนี้ มีบุคลากรดีเด่นจำนวน 5 ท่าน และศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 3 ท่าน จากคณะเกษตร กำแพงแสน ดังนี้

บุคลากรดีเด่น สายวิชาการดีเด่น

1. ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักวิจัยดีเด่น (ไม่จำกัดสาย)
กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับอาจารย์ดีเด่น
สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์
ภาควิชากีฏวิทยา
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ไม่จำกัดสาย)
กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ
ภาควิชาพืชสวน
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต (ไม่จำกัดสาย)
กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

บุคลากรดีเด่น

1. นางปภัชร์สิชา แก้วศรี
สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
กลุ่มงานอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ

ศิษย์เก่าดีเด่น

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์
ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภทผู้บริหารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทนักวิชาการ

3. นายมนตรี ตั้งไมตรีจิต
ปัจจุบัน เจ้าของกิจการสวนประตูจันท์ รวบรวมพันธุ์ทุเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพและ/หรือผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140