Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มอบใบประกาศกิจกรรม โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2-ผักสลัด
สถานที่ : ณ ห้องอบรมเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2-ผักสลัด” ภายใต้โครงการ Eco Green Agricultural Product สินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจร คณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องอบรมเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งดำเนินกิจกรรมในระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2565 ให้แก่บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้สนใจทั่วไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140