Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สถานที่ : ณ กลุ่มอาคารแปรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง และบุคลากร ดำเนินการ "ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์" ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ราย จากโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ณ กลุ่มอาคารแปรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140