Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แสดงความยินดีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
สถานที่ : ณ สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
จัดเมื่อวันที่ : 24-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา และรองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา เข้าพบ นายปราโมทย์ ยาใจ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกงานนิสิต ณ สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140