Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีเปิดป้ายอาคารบริการวิชาการ และการมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-12-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิด พิธีเปิดป้ายอาคารบริการวิชาการ และการมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์ ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นหน้าป้ายอาคาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน คุณทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัดและ คุณประภาพร เจียรวนนท์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.ทุนเรียนดีเด่น ผลการเรียน ≥ 3.50 (ผลคะแนนในชั้นปีการศึกษาที่ 2) ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 30 ทุน
2.ทุนเรียนดี ผลการเรียน ≥ 3.25 (ผลคะแนนในชั้นปีการศึกษาที่ 2) ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 69 ทุน
3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน

คุณมนันย์พร เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ business transformation บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวแสดงความรู้สึก คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวขอบคุณ และถ่ายรูปร่วมกัน

คณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การอบรม การฝึกงานนิสิต รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายหลากหลาย จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์ ขึ้น โดยอยู่ในการดูแลของคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิต สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติของคณาจารย์ รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรอีกด้วย

อาคารบริการวิชาการ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์ เพื่อให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับผู้สนใจ และเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน / นิสิต / ศิษย์เก่า รวมทั้งยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคณะเกษตร กำแพงแสน ในอนาคต
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140