Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่เกียรติคุณด้านบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น 2565
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-01-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่ในพิธีมอบโล่เกียรติคุณด้านบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งพิจารณาสรุปผลงานโดย กองบริหารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับโล่เกียรติคุณ 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทส่วนงาน ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2565 สูงสุด อันดับที่ 3 รับมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
2. ประเภทบุคลากร ที่มีจำนวนโครงการพัฒนาวิชาการ สูงสุด
อันดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร ภาควิชาโรคพืช
รับมอบแทนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช
3. ประเภทบุคลากรของส่วนงานได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565 สูงสุด ภายในส่วนงาน
ลำดับที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา สีมันตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140