Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรภาควิชากีฏวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย Black Soldier Fly (BSF)” ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับบริษัท สกาย แอนด์ สเปนเซอร์ จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือในการนำเข้า เพาะปลูก ครอบครอง ขนส่ง จำหน่าย ส่งออก ศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140