Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-05-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน โดยกิจกรรมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของภาคการเกษตรของไทยและนวัตกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง โดย รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน กิจกรรม เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร ณ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร กิจกรรม เรื่อง การตัดแต่งซากโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและการสาธิตการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ณ Cowboy Land & KU Beef
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140