Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กรมการสัตว์ทหารบกร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 คณะกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ผู้แทนจากกรมการสัตว์ทหารบก นำโดย พันเอก ปิยวิทย์ ชนะชัย รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านการเกษตรร่วมกัน ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 2 คณะกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140