Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตโครงการ PARE Spring School 2023 จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมด้านการแปรรูปอาหาร
สถานที่ : ณ อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
จัดเมื่อวันที่ : 13-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
นิสิตจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา PARE Spring School 2023 จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมด้านการแปรรูปอาหาร โดยมี ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง เป็นวิทยากร ณ อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140